Latest in Tech

THÁNH VỊNH 129 (CN10TNB) – Thái Nguyên

ĐK: Vì Chúa một niềm từ ái khoan hồng và hay thương đoái ơn cứu độ hằng ban chứa chan. 
1. Từ vực sâu con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa. Xin Ngài hãy nghe tiếng con, dám xin Chúa hãy để tai, hầu thương nghe tiếng con van nài. 
2. Ngài mà chấp bao nhiêu lỗi lầm lạy Chúa, muôn lạy Chúa. Ai người còn đứng vững được, nhưng Ngài khoan hồng rộng tha, để muôn dân kính yêu tôn thờ. 
3. Này lòng con bao nhiêu hy vọng lạy Chúa, muôn lạy Chúa. Nơi Lời Ngài con vững trông, hơn quân canh mong hừng đông, này hồn con ngóng trông lên Ngài. 
4. Cậy vào Chúa Is-ra-el nào, vì Chúa luôn từ ái. Nơi Ngài giàu ơn cứu độ, xót thương hết mọi thần dân, và cứu thoát khỏi bao gian tà.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaLạy Chúa! Xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 129 (Chúa Nhật 10 Thường Niên B)