Menu


THÁNH VỊNH 66 (CN6PSC) – Thái Nguyên

1. Xin Chúa xót thương chúc lành cho chúng con. Xin tỏ ra ánh sáng tôn nhan Ngài, để mọi dân trên mọi nước biết đường lối của Ngài, và cho muôn thiên hạ được rõ ơn cứu độ. 
ĐK: Chư dân ca tụng Thiên Chúa, hân hoan trong niềm cảm mến tình thương Chúa. 
2. Hỡi các thế nhân khắp địa cầu hỉ hoan. Muôn ngàn dân hãy chúc khen Danh Ngài. Vì này đây Chúa đã đến cai trị khắp vũ hoàn, quản cai trong công bình theo đức công minh Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, 
và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ ở trong người ấy". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 66 (Chúa Nhật 6 Phục Sinh C)