Latest in Tech

THẦY Ở CÙNG CÁC CON MỌI NGÀY – Anphong Hoan

ĐK: Nầy đây Thầy ở cùng các con mỗi ngày, ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế! Nầy đây Thầy ở cùng các con mỗi ngày, ở cùng các con mỗi ngày đến muôn đời. 
1. Thầy sai các con ra đi loan báo Tin Mừng. Loan báo cho mọi người biết Thầy nay đã phục sinh. Thầy được trao toàn quyền trên trời và nơi dương thế. Hôm nay Thầy lên trời với Cha Thầy, rồi mai này đến đón các con. 
2. Thầy bên các con hân hoan sánh bước trên đường. Bao khó nguy dặm trường vẫn hằng kiên cường vượt qua. Nhiệt thành đem lời Thầy loan truyền tận cùng thế giới. Ra đi làm phép rửa giúp muôn người cùng nhau hiệp thông trong đức tin. 
3. Ở trong thế gian nhưng luôn khao khát quê trời, nơi phúc vinh tuyệt vời suốt đời không hề cạn vơi. Tìm niềm vui ở đời chóng tàn và mau tan biến. Nơi quê trời muôn đời sống bên Thầy, được chung phần vinh quang với Thầy.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn