Menu


THÁNH VỊNH 111 (10.8) – Thái Nguyên

1. Phúc thay cho ai hằng luôn biết tôn sợ Chúa, và lòng luôn hâm mộ luật Chúa, đời hạnh phúc ân lộc con cháu, sẽ vững bền muôn kiếp sau. 
ĐK: Phúc đức cho ai người biết xót thương và cho vay, sống chính ngay thật đẹp thay. 
2. Phúc thay cho ai hằng biết xót thương người thế, người hằng luôn theo đường lối Chúa, một đời luôn công bình ngay chính, sống trong tình yêu mến nhau. 
3. Tới muôn muôn đời người luôn sống trong bình an, lòng cậy trông không hề nao núng, dù đời bao lao nhọc cay đắng, vẫn vững vàng nơi Chúa thôi. 
4. Giữa bao hiểm nguy lòng không lắng lo sợ chi, người hằng luôn can trường vững chí, một lòng luôn quảng đại ban phát, kiếp sống người trong ánh quang. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia..
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 111 (Lễ Thánh Laurensô Phó tế, tử đạo; Ngày 10.8)