Latest in Tech

THÁNH VỊNH 116 (03.7) - Thái Nguyên

ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, truyền rao chân lý muôn nơi cho cuộc đời được ơn cứu độ. 
1. Ngàn dân hỡi! Hãy ngợi khen Chúa. Muôn nước ơi, chúc tụng Danh Ngài. 
2. Vì tình Chúa thật là cao cả. Lòng tín trung của Ngài muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia
Tôma vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 116 (Thánh Tôma Tông Đồ, 03.7)