Menu

THÁNH VỊNH 95 (CN2TNC) – Thái Nguyên

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hỡi toàn thể địa cầu hãy vui mừng. 
Hãy ca mừng Thiên Chúa chí tôn. Hãy chúc tụng hiển danh thánh Ngài. 
ĐK: Hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa. 
Hãy loan truyền thánh danh Ngài giữa chư dân. 
2. Hãy ca mừng Thiên Chúa Đấng cứu thoát. Ngày ngày hãy loan truyền ơn cứu độ. 
Hãy tường thuật vinh quang khắp nơi. Tôn vinh Ngài quyền năng giữa đời. 
3. Hãy dâng tặng Thiên Chúa ngàn dân hỡi. Dâng tặng Chúa uy quyền với vinh dự. 
Hát khen mừng Thiên Chúa chí nhân. Chúa hiển trị ngàn dân kính thờ. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, 
bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, Alleluia.