Latest in Tech

BỐN MÙA HỒNG ÂN (M3T) – Nguyễn Duy

Bốn mùa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân. 
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn, ngập tràn lối đi. 
Bao lâu trái đất này còn, còn gieo còn gặt còn vun i a còn trồng. 
Bốn mùa, bốn mùa xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông, 
ngày đêm thời tiết không ngừng là ngừng luân phiên.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & Hoan Ca Phụng Vụ)