Latest in Tech

ĐÀN HÁT LÊN (CNL Tất Niên) – Nguyễn Duy

Đàn hát lên nhờ Thánh Thần linh hứng
Trót tâm tình dâng Thiên Chúa là Cha.
Luôn cảm tạ Người nhân Danh Thánh Tử
Vì Người ban muôn phúc lộc chan hoà. 
Xin dâng Người bài ca tán tụng hồng ân. 
Xin dâng Người bài ca chứa chan tình mến. 
Ơn cứu độ trào tuôn vào trong thế giới. 
Ơn cứu độ khởi nguyên trời mới đất mới.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & Hoan Ca Phụng Vụ)