Menu


HÔM NAY (TV 95) – Nguyễn Văn Hoà

ĐK: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta Người là Đấng Ki-tô Chúa chúng ta. Người là Đấng Ki-tô Chúa chúng ta. 
1. Hãy ca ngợi Chúa bằng một khúc ca mới. Hỡi ngàn dân hãy ca ngợi Chúa. Hãy ca ngợi Chúa tôn vinh danh thánh Người. 
2. Ngày qua ngày hãy loan truyền ơn cứu độ của Người hãy loan truyền vinh hiển Người giữa muôn dân và những việc rất lạ của Người giữa muôn nước. 
3. Các tầng trời hãy hoan lạc và trái đất hãy nhảy mừng. Biển và muôn loài dưới biển hãy chuyển động. Cánh đồng và những cây cối trong cánh đồng hãy vui tươi và cây cối trong rừng xanh hãy nhảy mừng trước nhan Chúa. 
4. Vì Người đến xét xử thế gian. Người sẽ xét xử toàn thế giới trong sự công minh và xét xử mọi dân theo công lý của Người.
***  Imprimatur: 25.5.2009 - GP. Nha Trang (TT Trăm Triệu Lời Ca)