Menu


Graduale Simplex: Lễ Chúa Thăng Thiên

Đối ca Nhập Lễ
Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? 
Ðức Giêsu vừa rời bỏ các ông mà lên trời thế nào, 
Người cũng sẽ ngự đến như vậy, Allêluia.
Thánh vịnh 67
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Thánh vịnh  Allêluia I Tv 46
X./ 1. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi,
      Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!
Đ./ Allêluia, allêluia.
X./ 2. Vì Đức Chúa là Ðấng Tối Cao, Ðấng khả úy,
      là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
Đ./ Allêluia, allêluia, allêluia.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Thánh vịnh Allêluia II   E  2  d Tv 23
X./ 1. Ai được lên núi Chúa?
      Ai sẽ được ở trong đền thánh của Người?
Đ./ Allêluia, allêluia.
2. 3. 4. 5.

Đối ca Dâng Lễ
Thiên Chúa ngự lên trong tiếng hò reo,
Chúa ngự lên giữa tiếng tù và, Allêluia.
Thánh vịnh 46
1. 2. 3. 4. 

Đối ca Hiệp Lễ
Đức Chúa phán cùng Chúa tôi:
Bên hữu Ta đây, con hãy lên ngự trị, Allêluia.
Thánh vịnh 109
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Các bài hát trên cũng được hát trong Thánh Lễ Chúa Nhật sau lễ Thăng Thiên.
-------------------------