Menu


THÁNH VỊNH 118 (28.8) – Thái Nguyên

1. Tuổi trẻ lấy gì mà giữ mình cho được thanh khiết? Bằng cách noi gương theo Lời Chúa dạy. 
Với cả tâm hồn con tìm kiếm Chúa. Xin chớ để con lạc xa thánh chỉ của Ngài. 
ĐK: Lạy Chúa xin dạy bảo con về bao thánh chỉ của Ngài, 
thực thi giới răn của Ngài, tình mến yêu hoài chẳng phai. 
2. Giữ mãi trong lòng này những điều răn dạy của Chúa, và hãy thân thưa nguyện cầu với Ngài: 
chớ để thân con phản nghịch với Chúa. Xin hãy dạy con tìm theo thánh chỉ của Ngài. 
3. Hãy kể ra bao điều mà Chúa hằng răn dạy luôn mãi, và hãy vâng theo với lòng mến yêu. 
Con thật í vui mừng theo đường lối Chúa, sung sướng dường như được hơn tất cả bạc vàng. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán rằng: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, 
và này đây các chiên Ta biết Ta. Alleluia, Alleluia.