Menu


THÁNH CA ĐANIEL (CBNA) – Thái Nguyên

1. Chúc tụng Thiên Chúa của cha ông chúng tôi.
ĐK: Xin dâng lời ca ngợi chúc vinh muôn đời.
2. Chúc tụng Danh Thánh ngàn vinh quang khắp nơi.
3. Chúc tụng Thiên Chúa ngàn thiên binh hiển vinh.
4. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chí tôn.
5. Chúc tụng Thiên Chúa nguồn vinh quang chúng sinh.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaSáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. 
Sáng danh Thiên Chúa Đấng hằng có từ ngàn xưa đến muôn ngàn đời. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Ca Đaniel (Lễ Chúa Ba Ngôi A)