Latest in Tech

THÁNH VỊNH 147 (MMTA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Ai ăn bánh ( í ) này thì được sống ( í ) muôn đời.
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa này Gia-liêm hỡi! Ca ngợi Chúa ngươi thờ nào hỡi Si-on. Chúa làm cho thêm vững then cửa nhà ngươi. Bao con cái trong thành Người ban ngàn phúc.
2. Chúa ban lệnh truyền xuống mọi nơi dương thế. Đây Lời Chúa tỏ bày chạy rảo lanh chai. Tuyết Người cho rơi xuống như những lông chiên. Gieo sương móc lan tràn tựa tro bụi trắng.
3. Chúa tỏ bày Lời Chúa cùng nhà Gia-cóp. Ban luật pháp chỉ thị cùng Is-ra-el. Chúa nào xử như thế với những lân bang. Không cho chúng hay được luật pháp của Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Ta là bánh hằng sống. 
Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 147 (Lễ Mình Máu Thánh Chúa A)