Latest in Tech

THÁNH VỊNH 65 (CN6PSA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời.
1. Toàn cầu hỡi hãy reo mừng trong Thiên Chúa. Hãy ca ngợi mừng vinh quang uy danh Người. 
Hãy kính dâng Người lời ca khen muôn vinh hiển. Và hãy thân thưa: Vĩ đại thay sự nghiệp Chúa.
2. Toàn cầu hỡi kính tôn ngàn hiển vinh Chúa. Hãy hát khen và cao rao uy danh Người. 
Hãy đến đây coi kỳ công do tay Thiên Chúa. Người đã thể hiện biết bao nhiêu chuyện tuyệt luân.
3. Người đã biến biển khơi thành nơi khô ráo. Để cho ta được đi ngang qua dễ dàng. 
Lòng những hân hoan ngàn muôn câu ca Danh Chúa. Lạy Chúa uy quyền Chúa Đấng thống trị ngàn năm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! Alleluia Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta đến ở trong người ấy".  Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 65 (CN6PSA)