Menu


THÁNH VỊNH 130 (CN31TNA) – Thái Nguyên

1. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! 
Đường cao vọng chân con chẳng bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. 
Hồn con, con giữ trước sau, an hoà thinh lặng giữ sao an bình.
ĐK: Lạy Chúa Xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
2. Và như con trẻ hiền ngoan, nép trong từ mẫu êm đềm náu thân. 
Hồn con được an vui lặng lẽ, sống trong Ngài là Chúa nhân hiền. 
Cậy trong Thiên Chúa Is-rael, chính từ bây giờ đến muôn muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaXin Chúa cho mắt tâm hồn chúng con sáng suốt, 
để chúng con biết thế nào là cậy trông vào ơn của Ngài kêu gọi chúng con. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 130 (Chúa Nhật 31 Thường Niên A)