Latest in Tech

THÁNH VỊNH 103 (Thêm Sức) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.
1. Hồn con xin chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ, Ngài luôn lớn lao vô bờ quá nhiều việc tay Chúa làm, mọi sự chính Ngài tạo nên.
2. Kìa muôn thú ngước nhìn Chúa, đợi trông Chúa thương đoái nhìn, dọn cho bữa ăn mặc tình, thỏa lòng vì ơn Chúa ban, vội vàng bước về đồng sâu.
3. Làn sinh khí Chúa vừa phú, là thân chúng được tạo thành. Ngài cho biến đổi địa cầu, muôn đời rạng Danh Chúa Trời, sự nghiệp Chúa nguồn hỉ hoan.
4. Nguyện Danh Chúa mãi ngời sáng, và mong ước những công trình, làm cho Chúa luôn vui mừng. Tiếng lòng cầu mong ý Ngài, Ngài là hoan lạc đời con.
***** Thánh Vịnh 103 (Lễ Thêm Sức)