Latest in Tech

BÀI CA HIỆP NHẤT - Thành Tâm

ĐK: Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha trên trời.
1. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến, để đưa về ràn chiên duy nhất. Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.
2. Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời. Được Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.
3. Tựa ngàn hạt lúa miến xay thành nên bánh thơm ngon lành. Tựa ngàn chùm nho chín, ép nên thành rượu nho tinh khiết. Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.
***  Imprimatur: 20.11.2019 - GP. Nha Trang (CPSABC1)