Menu


CHO MỌI NGƯỜI HIỆP NHẤT - Kim Long

Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một,
như Cha ở trong con và như con ở trong Cha.
Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta,
hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường  (TCVN1)