Latest in Tech

NƯỚC THIÊN CHÚA - Tràng Quang & Quang Hưng

Đi trên nương đồng người đi gieo giống đi trên nương đồng. Người đi gieo giống đi gieo muôn hạt vàng tươi tung rơi trên vệ đường đi muôn chim bay lại dành ăn. Rơi trên đất mềm, hạt rơi trên đá, rơi trên đất mềm. Hạt rơi trên đá nắng đốt khi mặt trời lên rễ héo không mọc được chi, không đâm rễ sâu vào đầu.
Hạt rơi vương vãi, rơi vào đám gai, gai mọc lấp che nên hạt chết mòn. Có những hạt rơi vào đất phì nhiêu hạt giống mọc lên, hạt có một trăm, có hạt sáu chục, có hạt được ba mươi.
Chúa phán dạy rằng: Này ai đang có, đã có, sẽ được bù thêm, cho thêm dẫu đã dư đầy. Ai không có gì sẽ bị đoạt ngay. Ấy thế Nước Trời cũng giống như ai khôn ngoan biết đem ra dùng mọi vật ở trong tay mình.