Latest in Tech

TÔI CHỈ ƯỚC TRÔNG - Lm. Kim Long & Hoàng Khánh

ĐK. Tôi chỉ ước trông một điều đêm ngày tôi khấn xin: là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa trọn đời.
1. Chính Chúa là ánh sáng và là nguồn ơn cứu thoát tôi. Ngài là thành lũy che chở tôi tôi còn phải sợ ai?
2. Cho quân thù xông tới từng vạn người xô lấn quanh tôi. Tựa vào nguồn sức thiêng của Chúa tôi nào có sợ chi.
3. Tai nghe Lời Chúa nói là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm tôi. Tình Ngài tựa sức thiêng hùng vĩ tôi nào có sợ chi.
4. Dương gian đầy tăm tối đường về trời gai góc xa xôi. Ngài là nguồn ánh thiêng chỉ lối tôi nào có sợ chi.