Latest in Tech

HY VỌNG VÀO NGÀI - Ngọc Linh

ĐK. (Con luôn đặt hy vọng) Con luôn đặt hy vọng vào Chúa và lòng con tin tưởng ở Chúa (Chúa ơi!) 
Vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc đâu là đường để con bước đi.
1. Con nương tựa nơi Chúa lòng bao dạt dào sướng vui như con thơ nép bên hiền. 
Con trông cậy ở Chúa, Chúa ơi! Xin gìn giữ chở che suốt cuộc đời con.
2. Trên đường đời con nhiều khi ngập tràn khó nguy bao đơn côi nắng mưa phủ đầy. 
Con đâu nào sợ chi Chúa ơi! Luôn bền vững niềm tin có Ngài ở bên.
3. Nơi tay Ngài dìu bước hạnh phúc tựa ngàn cánh chim vươn bay cao khắp trên bầu trời. 
Con gieo ngàn lời ca thiết tha như hạt nắng nhẹ rơi cho đời nở hoa.
4. Con chẳng màng lợi danh nào dám tự hào Chúa ơi! Mơ cao sang phúc vinh trần đời. 
Mong dâng Ngài tình yêu thế thôi như dòng suối dịu êm xuôi về biển khơi.
5. Có một điều con xin là luôn được ở thánh cung bên ngai Cha suốt cả cuộc đời. 
Môi vang lời ngợi ca Chúa thôi ôi hạnh phúc là đây ước nguyện là đây.