Latest in Tech

LỜI TÌNH TỰ - Lm. Ân Đức

ĐK. Này con đây ôi lạy Chúa là tâm tư con ấp ủ. Này con đây ôi lạy Chúa là cùng đích con dõi theo. Con kêu lên Ngài (Con kêu lên Ngài) và Chúa đáp lời con. (và Chúa đáp lời con). Con đã theo Ngài (Con đã theo Ngài) vì Chúa đã gọi con. (vì Chúa đã gọi con). Con đã yêu Ngài (Con đã yêu Ngài) vì chính Chúa đã yêu con (vì chính Chúa đã yêu) trước muôn muôn đời.
1. Ôi lạy Thiên Chúa của con! Dù vầng hồng xuất hiện ở phía Đông hay khuất dạng ở phía Tây. Tình Chúa yêu con vẫn chính là hơi thở. Ngoài Chúa ra không ai chiếm được trái tim này.
2. Ôi lạy Thiên Chúa của con! Xin cho con yêu Ngài càng thiết tha say mê Ngài càng thiết tha. Tình Chúa vô biên con đáp đền sao xứng. Ngoài Chúa ra con không kiếm tìm thú vui nào.
3. Ôi lạy Thiên Chúa của con! Con xin dâng thân phận hèn yếu con ôi thân phận của chính con. Từ bởi hư không Chúa đã làm nên có. Từ thế gian cho con phúc được bước theo Ngài.