Latest in Tech

NÀY ĐOÀN EM BÉ - Lm. Mi Trầm

1. Này đoàn em bé về đây hát ca: Vang lên câu chúc khen tình Chúa bao la. Này đoàn em bé về đây chắp tay, nơi uy linh chúc vinh tình Chúa cao dày.
ĐK. Hãy hát mừng đoàn em bé hát mừng. Chúa đất trời Người dựng xây thế giới. Hãy hát mừng đoàn em bé hát mừng. Chúa đất trời Người là Chúa muôn loài.
2. Này đoàn em bé về đây lắng nghe. Vang lên trong trái tim Lời Chúa tuyệt vời. Này đoàn em bé về đây gẫm suy. Cha luôn ban sức thiêng Lời Chúa cao vời.
3. Này đoàn em bé về đây tiến dâng. Bao hy sinh đã qua ngày tới nhọc nhằn. Này đoàn em bé về đây thắp lên: câu yêu thương sáng soi tình Chúa nhân hiền.