Latest in Tech

NGÀI YÊU CON, CON YÊU NGÀI - Ngọc Linh

1. Tình Ngài yêu con miên man như con sóng dạt dào. Tình Ngài yêu con êm êm như câu hát ngọt ngào. Tình Ngài yêu con như khung trời cao vút. Tình Ngài yêu con chăm nom từng giây phút. Đời con đâu xứng hồng ân mà sao ơn thánh mãi tuôn tràn.
ĐK. Từ đây Chúa ơi! Chúa chính là gia nghiệp của con. 
Chúa chính là tất cả đời con mọi sự con thuộc về Chúa. Vĩnh viễn con thuộc về Chúa.
2. Tình Ngài yêu con yêu con nay lên tiếng gọi mời. Tình Ngài yêu con nên con xin dâng hiến cuộc đời. Một vầng tim thơ ươm mơ ngàn mộng ước. Một đời trinh trong tin yêu trọn sau trước. Này con xin bước tới hồng ân đời con xin Chúa hãy giữ gìn.
3. Tình Ngài yêu con khi con đây ôi quá mọn hèn. Ngài dìu con lên ban cho muôn ơn phúc diệu huyền. Cùng Ngài đi lên Can-vê chiều hy tế. Cùng Ngài hy sinh cho muôn người dương thế. Đời con nên hiến lễ tình yêu đời con nên hiến lễ tinh tuyền.