Latest in Tech

VÌ CHÚA GỌI CON - Lm.Tri Văn Vinh

ĐK. Vì Chúa gọi con con cất bước theo Ngài. Vì Chúa chọn con con đón nhận tình yêu. Tình yêu hy sinh con tận hiến mạng sống. Vì tình Ngài con quyết dâng cả đời con. Vì Chúa gọi con con đáp lại tình Ngài. Vì Chúa chọn con con hiến dâng cuộc sống. Một tình yêu thôi con thuộc mãi về Chúa. Vì tình Ngài con quyết dâng cả đời con.
1. Con sẽ nên người dại khờ. Con sẽ nên người nghèo hèn vì Danh Chúa, vì tình yêu, vì trần gian, vì theo Chúa. Lạy Chúa! Con muốn nói: Con yêu Chúa hơn mọi người.
2. Con sẽ rao truyền lời Ngài. Con sẽ đi trọn đường dài vì có Chúa Ngài bênh đỡ, Ngài ủi an và ban sức. Lạy Chúa! Con muốn sống, con muốn chết trong tình Ngài.
3. Con sẽ chết một đời mình. Con sẽ dâng trọn cuộc tình dù ai nói, dù ai bỏ, dù ai chê và khinh dể. Con muốn nên giống Chúa con muốn, con muốn nói con theo Ngài.
4. Con muốn xin Ngài một điều. Con sống cho trọn một niềm dù đau thương, tình không vương, một niềm tin hằng trung tín. Lạy Chúa! Con muốn sống, con muốn chết tôi trung Ngài.