Latest in Tech

CHÚA CHỌN CON - Lm. Huy Hoàng

ĐK. Không phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn con. Không phải con đã yêu Ngài nhưng chính Ngài đã yêu con.
1. Thực Chúa yêu con trước khi con biết yêu Ngài. Ngài đã chọn con ngay khi con còn trong lòng mẹ. Chúa dẫn con đi con đâu có hiểu biết gì. Ngài đã chọn con tuy con không hiểu thấu tình Ngài.
2. Ngài nhắc con lên dẫu con nhỏ bé tầm thường. Tình Chúa chở che theo con đi qua khắp nẻo đường. Dẫu giữa gian nan bao phen trót lạc bước Ngài. Tình Chúa còn luôn bao yêu thương gọi bước trở về.
3. Đời sống hiến dâng biết bao nguy khó đang chờ. Nguyện Chúa dủ thương khi thân con lỡ vướng bụi trần. Chúa xuống muôn ơn cho con suốt đời tín thành. Để phút tàn hơi con thân thưa: đời đã vẹn toàn.