Latest in Tech

LỜI DÂNG THƯỢNG TIẾN - Hoài Bắc

ĐK. Đời con trót tâm tư xin hướng lên Ngài ôi lạy Chúa! Nguyện xin Chúa hãy thương đoái lễ dâng mọn hèn với bao tâm tình (Chúa dủ thương). Xin Ngài dủ tình thương xem cho tình con dâng đẹp thánh ý, tựa hy lễ hiến dâng ban chiều đem ơn phúc cứu độ trần gian.
1. Dâng trọn kiếp sống người bao hy sinh biến thành rượu bánh. Con xin dâng xác thân hiệp lễ thánh nhiệm mầu chiều xưa.
2. Giữa trần gian sóng đời bao lo lắng ngậm ngùi tần tảo. Con xin như lễ dâng được liên kết trong tình yêu Cha.