Latest in Tech

ANH HÙNG VIỆT NAM - Kim Long

ĐK. Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời. Dòng máu thắm tô đẹp cuộc đời còn lưu danh thiên thu. Đây những anh hùng Việt Nam trung thành theo bước Chúa Giê-su. Gươm đao thêm dũng chí nhục hình thêm can trường, từng lớp lớp tiến lên pháp trường.
1. Hân hoan khi lao tù mừng rỡ lúc gươm vung. Nguyện theo Chúa đến cùng dù thịt tan xương nát. Bao nhiêu gian nan khốn khó dệt thành chiến thắng quang vinh. Triều thiên thánh Tử Đạo lấp lánh soi thiên đình.
2. Đi gieo trong châu lệ về chiến thắng reo vui. Hạt mục nát chôn vùi rầy trổ sinh hoa trái. Bao con dân nay biết Chúa nhờ dòng máu rắc gieo xưa. Và ca khúc khải hoàn sẽ tiếp liên vang hòa.
3. Ôi Cha Ông kiêu hùng dù chết vẫn kiên trung. Rầy trên chốn Cửu Trùng phù trợ cho con cháu. Noi gương xưa luôn tiến bước nhìn Thập giá quyết hy sinh. Để tông giống anh hùng thắp sáng quê hương mình.
**  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)