Latest in Tech

ĐỜI MỘT NGƯỜI TÔI TỚ - Lm. Ân Đức

1. Này một đời của người tôi tớ một đời trung tín theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Đây một đời thuộc trọn về Chúa một đời dâng lên dâng lên hy lễ tình yêu.
ĐK. Giờ đây xin để ra đi tôi tớ Ngài ra đi an bình, vì nay con đã thấy Ngài Đấng Cứu Chuộc của con. Giờ đây xin đón đưa con tôi tớ Ngài sống trong ân tình, vì nay con đã thấy Ngài Đấng con hằng mến yêu.
2. Này một đời ở nhà của Chúa một đời tin yêu ân phúc Chúa chan hòa tháng năm. Đây một đời âm thầm khiêm tốn như ngọn nến cháy tiêu hao trong lửa tình yêu.