Latest in Tech

NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG - Lm. Ân Đức

ĐK. Tôi tin rằng Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại và trong thân thể này tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Cứu chuộc tôi.
1. Đức Ki-tô nguồn hy vọng vinh quang. Nguồn sống vui muôn đời ấp ủ lòng tôi tha thiết chờ mong. Ngài là sức mạnh của tôi Ngài là khúc diệu ca mới. Đấng tôi tôn thờ một niềm cảm mến vô biên.
2. Đức Ki-tô sự sống và phục sinh. Ngài chết cho nhân trần mở đường vinh quang lên tới trời cao. Ngài là hoan lạc của tôi Ngài là gia nghiệp mãi mãi. Đón đưa tôi vào một Trời Đất mới bao la.