Latest in Tech

QUẢNG ĐẠI HIẾN DÂNG - Lm. Ân Đức

Lạy Chúa Giê su! Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết con đang thi hành ý Chúa. Con xin dâng Chúa con người của con. Những gì con có xin dâng lại cho Chúa. Này là tự do, ý chí của con. Này là trí nhớ, trí hiểu của con mọi sự đều thuộc về Chúa. Xin dùng con theo thánh ý Ngài. Xin ban tình yêu và ân sủng Chúa. A-men! A-men!
***** Quảng đại hiến dâng (Lời kinh St. Ignatio Loyala)