Latest in Tech

MAGNIFICAT (CN3MVB) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Linh hồn tôi hớn hở mừng vui, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. 
1. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hỉ hoan trong Chúa, Đấng cứu độ tôi. Vì Người đoái thương phận hèn, và từ nay thiên hạ ngàn đời sẽ khen rằng này tôi diễm phúc. 
2. Chúa thương đã làm cho tôi nhiều điều lớn lao thật bao cao quý, Chúa Đấng toàn năng. Tuyệt vời đức khoan dung Người từ đời nọ trải qua đời kia cho những người hằng sợ kính Chúa. 
3. Chúa cho những người nghèo khó được đầy ấm no, còn ai giàu có khốn khó về không. Người đã xót thương dân Người và chở che cho Is-ra-el, bởi nhớ lại lòng từ bi Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaThánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người sai tôi đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Ca Magnificat (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B))