Menu


THÁNH VỊNH 79 (CN1MVB) – Thái Nguyên

1. Đấng cao vời chăn dắt Is-rael, hãy lắng nghe. Lạy Chúa thiên binh Ngài cực linh quyền bính. 
Xin tỏ hiện ánh sáng thần nhan, đến ban nguồn ơn cứu độ con. 
ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, cho chúng con phục hồi. 
Xin Ngài tỏ ánh Thiên Nhan đến cứu độ chúng con thương ban mùa hồng ân. 
2. Chúa thiên binh xin hãy trở lại, tự cõi trời, Ngài hãy trông xem và vào thăm vườn cũ. 
Xin bảo vệ củng cố vườn nho, tay hữu Ngài đã thiết lập cho. 
3. Chúng con đây quyết chẳng bao giờ rời Chúa đâu. Ngài hãy ban cho này toàn dân được sống. 
Ca tụng Ngài Thiên Chúa từ nhân, đến muôn đời muôn kiếp chẳng phai.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa ơi, xin hãy tỏ lòng từ bi và ban ơn cứu độ chúng con. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 79 (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B))