Latest in Tech

CON THUỘC VỀ CHÚA - Lm. Lâm Sơn Hải

ĐK. Lạy Chúa Giê-su! Từ nay con thuộc về Ngài. Từ nay con là của Chúa và Chúa là của con.
1. Con là của Chúa, Chúa là của con chỉ có Ngài hạnh phúc đời con. Chỉ có Chúa mới là gia nghiệp và là cùng đích đời con.
2. Dâng trọn cho Chúa xác hồn của con vì chính Ngài tạo tác đời con. Để mãi mãi con được an lòng và được hòa những chờ mong.
3. Xin được trở nên khí cụ tình yêu được hiến mình làm lễ toàn thiêu. Nguyện tiến Chúa lễ vật ban chiều cảm tạ tình Chúa huyền siêu.