Latest in Tech

ÔI LINH MỤC - Lm. Kim Long

Tôi ước ao trong một giờ cao hứng. Hồn say sưa bút trào vọt châu thơ. Tôi khát khao đường nhạc ướp hương mơ. Cho thanh âm lên muôn cung huyền diệu. Thơ tung hô nhạc nồng ca vạn điệu. Thiên chức người cực thánh cực cao sang. Ôi Linh Mục! Ôi Linh Mục ôi ánh sáng trần gian. Là muối ướp muôn muôn người thế kỷ. Thang nhiệm mầu uy linh và hùng vĩ. Nối đất trời thông vĩnh viễn thời gian. Cao sang thay ôi chức quyền Linh Mục. Miệng lưỡi người tha buộc tội trần gian. Tay giơ ra là mở cửa thiên đàng. Miệng tụng kinh là giao hòa Thượng Đế.