Latest in Tech

TRỜI MỚI ĐẤT MỚI - Lm. Ân Đức

ĐK. Rồi tôi thấy một Trời mới Đất mới. Trời đất cũ nay đã qua đi và biển cũng không còn. Rồi tôi thấy thành thánh Gia-liêm mới xuống từ trời tự nơi Thiên Chúa chỉnh tề như một Tân Nương trang điểm đón chào Đức Lang Quân.
1. Tôi nghe tiếng từ nơi Thiên Chúa phán rằng: Đây là nhà tạm nhà của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ lập cư giữa họ họ sẽ là dân của Người và Người là Thiên Chúa của họ.
2. Chúa sẽ lau sạch những nước mắt cho họ. Chết sẽ chẳng còn phiền muộn tang tóc sẽ cũng chẳng còn. Vì xưa cũ đã qua rồi và Đấng ngự trên ngai phán rằng: Này vũ hoàn Ta đổi mới muôn loài.