Latest in Tech

GIỌT LỆ SẦU - Lạng Tử

ĐK. Lạy Chúa! (Bao năm lưu lạc) nay con về đây, con quỳ đây xin Chúa thứ tha.
1. Con đã say mê trong bước đường lầm. Nay con quyết tâm quay gót trở về.
2. Con đã đi sâu trong chốn bụi đời. Nay con Chúa ơi mi đẫm lệ sầu