Latest in Tech

GIỌT LỆ THỐNG HỐI - Tâm Bảo

ĐK. Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn: Con hết lòng ăn năn. Con sấp mình con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.
1. Ớ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều! Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.
2. Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô cùng: Giúp con xưng chừa tội lỗi chung. Để con từ nay trung thành đến cùng. Trên đường đưa lên hưởng mặt Chúa.