Latest in Tech

THẬP GIÁ VINH QUANG - Ign. Nguyễn Hùng Lân

ĐK. Thập giá vinh quang ngất cao trời xanh. Thập giá chứng nhân cứu độ người trần (xuống cho nhân trần). Ơn giải thoát sức sống cao vời trên thánh giá chính Ngài đã dâng hiến cho trần gian.
1. Vinh quang của ta chính là thập giá Đức Ki-tô. Cho con tôn thờ thánh giá suối mạch chan hòa. Để được phục sinh vinh quang cùng thập giá. Nhận lãnh phúc ân cứu độ trong tình Cha.
2. Cho con thành tâm tôn thờ thập giá Chúa uy linh. Yêu thương nhân loại giang tay chết trên thập hình. Dạt dào tình thương hôm nao Người tận hiến. Để cứu thoát con đưa về trong bình an.