Latest in Tech

TRỞ LẠI ĐI CON - Lm. Kim Long

ĐK. (Trở lại đi con ơi). Trở lại cùng Ta. Đấng cứu thoát con. (Ta sẽ làm cho tội con) tan ra như làn khói. Ta sẽ làm cho lỗi con biến mất tựa áng mây. Hãy trở lại cùng Ta. Hãy trở lại cùng Ta. Trở lại đi con ơi.
1. Hãy rửa cho sạch và hãy tẩy trắng tinh. Hãy vứt bỏ tội ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện luôn, và tìm theo lẽ công bình.
2. Hãy nhận tội tình và giao hòa với Ta. Dẫu các lỗi lầm con hoen đỏ thắm nét son. Cũng sạch tựa tuyết trắng, cũng làu làu sạch tựa bông, và lòng con sẽ an lành.
3. Hãy nhỏ lệ sầu và hối hận khóc than. Xé nát tâm hồn con đâu cần xé áo con. Trở về tìm kiếm Chúa, Đấng hiền hậu và từ bi, Người hằng trung tín muôn đời.