Latest in Tech

ĐƯỜNG VỀ EMMAUS - J.V & Th. Chung

1. Đường về Em-maus nay mờ tối, xa xôi, rã rời. Hai người bước mau cảm thông mối cô đơn quạnh hiu! Nhưng đây có người Bạn đường cùng đi tới. Nhưng đây có người cùng sẻ nỗi buồn vui.
ĐK: Chúa ơi! Xin hãy ở lại với chúng con chiều nay! Vì xa Chúa bao nhiêu hãi hùng lan tràn khắp đó đây! Chúa ơi! Xin hãy ở lại với chúng con chiều nay! Để soi sáng ủi an đỡ đần cho hồn khỏi ngã xiêu!
2. Đường về Em-maus khi trời đã bảng lảng xế chiều. Ba người tới nơi cùng nhau kết thân bữa mừng vui. Nơi đây Chúa đã diễn cuộc Người bẻ bánh. Nơi đây Chúa đã vội biến khỏi bàn ăn.
3. Đường về Em-maus nay còn khuất muôn dặm tối mờ. Con bền bước chân nguyện xin Chúa giúp con cùng đi! Cho qua thế gian vẹn toàn phần hồn xác. Cho sau tới nơi cùng Chúa dự tiệc vui.