Latest in Tech

VUA CHIẾN THẮNG - Vũ Đình Ân

Các Ki-tô hữu hãy tiến dâng lời khen ngợi hy lễ vượt qua Chiên Con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ. Đức Ki-tô vô tội đã hòa giải tội nhân với Chúa Cha. Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ. Tướng lãnh sự sống đã chết đi nhưng vẫn sống và cai trị. Hỡi Ma-ri-a hãy nói cho chúng tôi nghe Bà đã thấy những gì trên quãng đường đi. Tôi đã thấy mồ Đức Ki-tô đang sống và vinh quang của Đấng phục sinh. Thấy các Thiên Thần làm chứng thấy khăn liệm và y phục. Đức Ki-tô là hy vọng của tôi đã phục sinh. Người đi trước chư vị tới xứ Ga-li-lê-a. Chúng tôi biết Đức Ki-tô đã sống lại thật từ cõi chết. Lạy Chúa Vua chiến thắng xin thương xót chúng tôi.