Latest in Tech

LẠY CHÚA XIN SAI (Tv 103) - Thanh Hùng

ĐK. Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến. Và xin canh tân bộ mặt trái đất.
1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa. Và hãy mừng vui nhận lấy Thánh Thần.
2. Công trình của Chúa chiếu tỏa mặt đất. Dòng nước đại dương ẩn nương muôn loài.
3. Muôn loài chờ mong sẽ thấy nguồn sống. Người mở bàn tay lộc thiêng dư đầy.