Latest in Tech

DÂNG CHA TIM YÊU THƯƠNG - Anh Tâm

1. Cung tiến trong Giê-su, trái tim hoa tươi điểm tô nhân giới. Cung tiến trong Giê-su đắng cay chua sót cơ cực lầm than. Cung tiến trong Giê-su trái tim Mẹ hiền hiến lễ đầu tiên dâng Cha nỗi niềm truân chuyên tình yêu xóa tan ưu phiền.
ĐK. Trên Thánh giá tuyệt vời vì yêu thương nhân gian Giê-su đã hiến ban trọn vẹn thân xác tâm can. Trên đĩa thánh cuộc đời con hiến dâng lên Cha tình yêu và tất cả trong lễ toàn thiêu vô giá.
2. Con tiến dâng lên Cha trái tim yêu thương khả năng trao hiến. Con tiến dâng lên Cha trái tim siêu thoát gia nghiệp trần gian. Con tiến dâng lên Cha trái tim phục tùng thánh ý huyền linh dâng Cha chuỗi ngày điêu linh tình yêu hiến trao thân mình.