Latest in Tech

XIN DÂNG 6 - N. Tiến Dũng

1. Xin Ngài dủ thương và Ngài nhận lấy ly rượu thắm nồng. Xin Ngài dủ thương và nhận lấy bánh thơm tình yêu. Con dâng tiến Cha đây trái tim này trọn đời hiến dâng tin yêu mến Ngài con nguyện luôn mãi luôn tránh xa lỗi lầm.
ĐK: Chúa! Chúa biết lòng con mến yêu kính tin Chúa nhiều. Yêu thương Ngài con dâng lạy Chúa! Chúa thương nhận lấy. Xin ban cho chúng con Thịt và Máu nuôi sống tâm hồn.
2. Trên bàn Tiệc Thánh rượu này xin Chúa biến nên Máu Ngài. Đây là tấm bánh nguyện xin Chúa biến nên Thần Lương. Ban cho chúng con đây Máu Cứu Độ gội sạch thế nhân thứ tha lỗi lầm xin Ngài luôn mãi tha thứ cho gian trần.
****  Xin dâng 6