Latest in Tech

NGUYỆN SUỐT ĐỜI CON - Kim Đường

ĐK: Suốt cuộc đời, đến suốt cuộc đời, con xin hát mừng Chúa, con xin hát mừng Chúa. Sống bao lâu, còn sống bao lâu. Nguyện đàn ca kính Chúa Trời, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
1. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được hát khen mừng Thánh Danh Ngài. Được tuyên xưng tình thương của Chúa, được tôn vinh lòng thành tín Chúa. Hòa điệu sắt gieo bổng trầm, nhẹ nhẹ vấn vương tiếng cầm từ buổi sớm đến khi đêm về.
2. Hãy đàn ca ngợi mừng Thiên Chúa, vì biết bao kỳ công Người làm. Nào muôn dân hò reo mừng rỡ, nào muôn dân hòa lời tôn vinh. Vì Người chính là sức mạnh, vì Người chính là lũy thành, là Đức Thánh quá (ư) vĩ đại.
3. Hãy đồng tâm hiệp lời tạ ơn và tán dương Thiên Chúa muôn lời. Vì yêu thương gọi ta là con, để yêu thương trải rộng nơi nơi. Nào cùng đem cả tâm hồn, ngọt lời hát dâng Chúa Trời, tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời.
***  Imprimatur: 08.6.2014 - GP. Nha Trang (TCPV5)