Latest in Tech

BÊN BỜ SÔNG GIOĐAN - Mi Trầm

ĐK: Bên bờ sông, bờ sông Gio-đan, Chúa đã chịu phép Rửa bởi tay Gio-an. Các tầng trời mở ra và nghe có tiếng Chúa Cha: Này là Con Ta rất đẹp lòng Ta, hãy nghe Lời Người, hãy nghe Lời Người. 
1. Người là Đấng vô tội, Người muốn nêu gương cho đời. Hỡi loài người tội lỗi, hãy trở về với Chúa.
2. Người là Chúa đất trời, Người đến mang thân phận người. Xoá lệnh phạt ngày xưa, chính tội là hồng phúc.
**  Imprimatur: 20.10.2019 - GP. Nha Trang