Latest in Tech

THÁNH VỊNH 8 (CBNC) – Thái Nguyên

1. Ngắm kỳ công đây tay Ngài tác tạo. Muôn trăng sao kia Chúa đã an bài, thì phàm nhân là chi sao Chúa cần nhớ đến, con người là chi mà Chúa phải bận tâm? 
ĐK: Lạy Chúa! Thiên Chúa của chúng tôi. Lẫy lừng thay, lẫy lừng thay khắp nơi Danh của Ngài. Uy phong Ngài vượt quá tầng trời cao, kỳ công Ngài thật lớn lao vĩ đại. 
2. Chúa tạo tác đây con người tro bụi, nâng lên cao ban ơn phúc dư đầy, và Ngài đã mặc cho bao vinh dự cao sáng, thi hành sứ mạng là con Chúa hiển vinh. 
3. Chúa là nơi con nương tựa suốt đời. Con an tâm trông nơi Chúa đêm ngày, và tìm đâu ủi an giữa những ngày nguy khốn, con chỉ biết tìm về Thiên Chúa tình yêu. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaSáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên Chúa Đấng hằng có từ ngàn xưa đến muôn ngàn đời. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 8 (Lễ Chúa Ba Ngôi C)