Latest in Tech

KHI THẦN CHÂN LÝ ĐẾN - Anphong Hoan

1. Bao giờ Thần Chân Lý đến Người dạy dỗ anh em mọi điều, Người trợ giúp anh em thật nhiều. Người loan báo những điều sẽ xảy ra, và Người còn nhắc lại mọi điều Thầy từng truyền cho anh em. Anh em sẽ được tình yêu đốt thiêu, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy khắp cùng thế giới. Này anh em sẽ được vững tin, được bền tâm, vì Thần Khí lấy những gì là của Thầy mà loan báo, mà đổ trên anh em.
ĐK: Xin Chúa thương sai Thánh Linh, dạy chúng con am tường Thánh Kinh. Xin Ngài thiêu đốt tâm linh để chúng con yêu mến hết tình. Nguyện xin Thánh Linh dẫn chúng con đến chân lý vẹn toàn. Hỷ hoan ghi lòng: Sự thật giải phóng chúng con.
2. Tin vào Thần Chân Lý Chúa đường đạo lý anh em thực hành Người phù giúp mau nên trọn lành. Bình an sống trung thành kiếp trần ai, dù đường dài dấn thân miệt mài, dù hiện tại hay tương lai. Khi ra trước tòa nào kinh khiếp ai, vua quan thế trần ác tâm đặt điều với lời sai trái... thì anh em không hề sợ lo phải làm chi, này Thần Khí sáng soi bao điều tuyệt vời để làm chứng, trả lời cho vua quan.
3. Trung thành thực thi Ý Chúa niềm hạnh phúc an vui nào ngơi, nụ cười thắm trên môi rạng ngời. Thần Chân Lý chan hòa khắp mọi nơi, Người chỉ đường chính ngay về Trời, dạy sự thật không khi ngơi. Ai mong ước được Chân Lý sáng soi, trung kiên tháng ngày gắng công học hành, khấn cầu tha thiết. Đường dương gian trăm ngàn hiểm nguy, nào ngại chi này lòng trí cứ an tâm trên đường đi, Thần Chân Lý chỉ đường anh em đi.