Latest in Tech

NHÂN CHỨNG ĐỨC ÁI – Thiên Đan

ĐK: Đáp lời Chúa gọi con đi theo bước chân của Ngài. Để làm nhân chứng cho Đức Ái của Ngài đối với Người Nghèo ở khắp mọi nơi.
1. Con xin sống Khiết Tịnh và trở nên lễ tế, ngày tháng dương gian Chúa hướng dẫn con. Sống Khiết Tịnh thủy chung, hồn xác dâng trọn lên Chúa trong cuộc đời.
2. Con xin sống Khó Nghèo để trở nên giống Chúa, Ngài đã nêu gương sống giữa thế gian. Sống Khó Nghèo thực tâm chia sớt thân phận đau khổ trong cuộc đời.
3. Con xin sống Vâng Phục là thực thi ý Chúa, Ngài đã vâng theo Thánh ý Chúa Cha. Sống Vâng Phục ngày đêm con thấy an bình viên mãn trong tâm hồn.